nota prawna

Właścicielem witryny internetowej opublikowanej pod adresem URL: www.webmotion.pl jest firma WEBMOTION, zarejestrowana pod adresem Wrzosowa 9, 63-410 Gorzyce Wielkie. Dostęp oraz korzystanie z witryny podlega określonym niżej warunkom i zastrzeżeniom oraz wszystkim odpowiednim przepisom. Łącząc się z witryną i przeglądając jej zawartość, lub zasoby przechowywane przez wyszukiwarki internetowe akceptuje się bez wyjątku i ograniczeń wszystkie warunki i zastrzeżenia oraz przyjmuje się do wiadomości, że wszystkie inne uzgodnienia pomiędzy użytkownikiem a WEBMOTION nie mają mocy prawnej ani skutków prawnych.

Warunki i Zastrzeżenia

1. Wszelkie dane zamieszczone w witrynie mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte w witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie w celu niekomercyjnego użytku prywatnego.

2. Konieczne jest zapoznanie się z każdym bez wyjątku ostrzeżeniem o prawach autorskich oraz innych prawach własności zawartych we wszystkich informacjach, które są pobierane. Zabronione jest rozprowadzanie, edytowanie, udostępnianie i wykorzystywanie zawartości witryny do użytku publicznego lub w celach komercyjnych, włączając w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody WEBMOTION. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w witrynie, podlega prawu autorskiemu, chyba że zastrzeżono inaczej, i nie może być wykorzystane w inny sposób, niż określono w warunkach i zastrzeżeniach, bez pisemnej zgody WEBMOTION. WEBMOTION nie gwarantuje, że sposób użycia materiałów wyświetlonych w witrynie nie narusza praw innych podmiotów nie należących lub nie stowarzyszonych z WEBMOTION.

3. Z wyjątkiem wcześniej wspomnianego ograniczonego upoważnienia, WEBMOTION nie przyznaje i nie udziela żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich WEBMOTION lub innych podmiotów.

4. Witryny internetowe mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do WEBMOTION lub innych podmiotów. Nie przyznaje się i nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z któregokolwiek z tych znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności należących do WEBMOTION lub innych podmiotów.

5. Pomimo, że WEBMOTION dokłada wszelkich starań, aby umieszczone w witrynie informacje były ścisłe i aktualne, WEBMOTION nie daje gwarancji co do treści, którą wprowadzono do witryny w stanie niezmienionym. WEBMOTION nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej witryny oraz jej zawartości. W szczególności, WEBMOTION nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w Witrynie. Niektóre ustawodawstwa nie przewidują wykluczenia domniemanej gwarancji, w tym przypadku powyższe wykluczenia nie mają zastosowania. WEBMOTION nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, filmów wideo i nagrań z tej witryny. WEBMOTION zastrzega sobie prawo do przerwania lub nieprzedłużenia działania części lub całości witryny. WEBMOTION nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwanie lub nieprzedłużenie funkcjonowania części lub całości witryny, wynikłe z działania lub zaniechania ze strony personelu WEBMOTION lub osób trzecich.

6. Informacje mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne. WEBMOTION zastrzega sobie prawo do zmian, poprawek i/lub udoskonalania Informacji oraz produktów i programów opisanych w takiej informacji, kiedykolwiek, bez powiadomienia.

7. WEBMOTION nie odpowiada za treść którejkolwiek ze stron spoza witryny ani żadnej innej witryny podłączonej do witryny. Łączenie się z witryną, ze stronami spoza witryny lub innymi witrynami odbywa się na własne ryzyko i bez przyzwolenia WEBMOTION.

8. WEBMOTION ma prawo w każdej chwili skorygować te warunki i zastrzeżenia.

9. Niedozwolone jest włączanie tej Witryny do innych. Podłączenie online lub inny sposób włączania części tej Witryny do innych witryn również są zabronione.

ostatnia modyfikacja 10.09.2019

PRZEJDŹ DO GÓRY